Kyrkor i Knivsta Kommun
Start Knivsta Längan Bagarstugan Kontakta oss Karta / map Vägbeskriv.
 • #ALSIKE KYRKA
 • #HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA
 • #KNIVSTA, SANKTA BIRGITTA KYRKA
 • #KNIVSTA KYRKA
 • #LAGGA KYRKA
 • #VASSUNDA KYRKA
 • #ÖSTUNA KYRKA
 • Registrerade uppgifter per 2000-08-09
  SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI

  Sammanfattat av Åke Gustafson 2006-01-21

  ALSIKE KYRKA 

  KORT KARAKTÄRISTIK

  Alsike kyrka står vid viken Ekolns östra strand i en miljö rik på fornlämningar. Då kyrkan byggdes under medeltiden, kom den att stå vid en viktig färdväg i det gamla sveariket, vattenleden Stockholm-Sigtuna-Uppsala. Tätt förbi kyrkan går våra dagar går den gamla landsvägen Stockholm-Uppsala. Långhuset är av tegel. Tornets nedre del, sakristian och delar av vapenhuset är av gråsten. Sedan 1858-60 har kyrkan korsplan. De äldsta partierna utgörs av nuvarande långhuset och koret förutom den senare utbyggnaden mot öster. Vid någon tidpunkt under folkungatiden, 1250-1350, stod här en enskeppig salkyrka med rakavslutat kor och på sockel av sandsten. Tegel är ett ovanligt material i en uppländsk medeltidskyrka. Att det använts i Alsike har förklarats med närheten till de båda klosterkyrkorna i Sigtuna (dominikaner) respektive Sko (cisterciensernunnor), båda 1200-tal. I dessa Om sakristians ålder råder oenighet. Norra och östra murarna är medeltida. Den sistnämnda ligger inte i förband med det gamla koret. Antingen har den tillhört en äldre träkyrka eller är yngre än tegelkyrkan. Under 1400-talet byggdes ett vapenhus i söder, av vilket endast västmuren är bevarad; övriga murar är senare. I väster restes under samma århundrade ett torn. Dess nedre partier är av gråsten, de övre av tegel. 1799 ersattes en äldre spira av en överbyggnad i form av en huv med lanternin, allt ritat av P W Palmroth. Tornets västmur har en portal. 1400-talet innebar även att kyrkan erhöll valv. Fragment av medeltida kalkmålningar, kanske från 1400-talets mitt, kan skönjas i kyrkans äldsta delar. P g a sprickbildningar måste de gamla till stor del monteras ned på 1600-talet. Nya valv byggdes och erhöll kalkmålningar 1631. Valvkuporna nybyggdes vid två tillfällen omkring 1770. Av medeltidens valvkonstruktion kvarstår nu endast valvanfang samt gördel- och sköldbågar, och det är här som man kan iaktta fragment av medeltida kalkmålningar. 1858-60 företogs en stor ombyggnad efter ritningar av arkitekten A. R. Pettersson. Resultatet kännetecknas främst av att korsarmarna uppfördes och här slogs kryssvalv. Norra korsarmens östmur utgör skiljevägg till sakristian. Vapenhuset i söder utvidgades mot öster till södra korsarmens västmur. Koret förlängdes mot öster med ett litet rakavslutat utsprång. Kyrkans exteriör utgör exempel på både medeltida och nyklassisk arkitektur. Kyrkan är vitputsad och sadeltaken är klädda med spån. Även interiört präglas kyrkan av 1800-talets mitt. Då insattes nuvarande predikstolen, bänkinredningen och läktaren. En äldre läktare revs. Vad som framförallt karakteriserar interiören, är emellertid de valvmålningar som utfördes av Filip Månsson under restaureringen 1910-11, ledd av Sigurd Curman och som förlänar kyrkan jugendkaraktär. Nytt altare murades av tegel. Härpå lades den medeltida altarskivan, som påträffats i golvet, använd som gravhäll. I korets östmur, ovanför altaret, insattes en glasmålning i mosaik, utförd efter en kartong av Gunnar Hallström. Fönstret fungerar även som altartavla. Även andra glasmålningar insattes. Läktaren drogs tillbaka mot väste så att den nu endast uppfyller tornrummet, och färgsattes liksom bänkinredningen av Filip Månsson. Filip Månssons dekorationsmåleri och att kyrkan i huvudsak är uppförd i tegel gör den märklig i sitt slag. 1981 renoverades kyrkans exteriör. Spåntaket lagades. Nytt spåntak lades över vapenhuset. Alla utvändiga ytor putsades förutom tornet som endast omkalkades.

  Anna-Karin Ericson 1996-06-18; reviderat av Boel Almqvist 1999-02-08.

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
  Dominerande stilepok, interiör Jugend
  Medeltid
  Uppförande, hela kyrkan Period/år 1200 - 1860
  Uppförande, långhus Period/år 1200 - 1299
  Uppförande, kor Period/år 1200 - 1299
  Uppförande, sakristia Period/år 1300 - 1499
  Uppförande, vapenhus Period/år 1300 - 1499
  Uppförande, korsarm/ar Arkitekt: A R PETTERSSON 1859 - 1860
  Period/år 1859 - 1860
  Uppförande, torn Period/år 1300 - 1499
  Ombyggnad, kor Arkitekt: A R PETTERSSON 1859 - 1860
  Period/år 1859 - 1860
  Ombyggnad, vapenhus Arkitekt: A R PETTERSSON 1859 - 1860
  Period/år 1859 - 1860
  Renovering/åtgärd Arkitekt: S CURMAN 1910 - 1911
  Period/år 1910 - 1911
  Renovering/åtgärd, exteriör Period/år 1947 - 1948
  Period/år 1981
  Renovering/åtgärd, tornkrön Period/år 1799

  Tillbaka upp

  HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA
  KORT KARAKTÄRISTIK
  Husby-Långhundra kyrka ligger i gammal kulturbygd. Här fanns farbar vattenled mot Uppsala ännu under äldre medeltid. Mellan Gottröra och Husby-Långhundra är vattendelaren belägen, härifrån rinner åarna ned mot saltsjön. Det är en långhuskyrka uppförd i gråsten, med sadeltak och vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Invändigt är det en salkyrka, långhus med tre stjärnvälvda travéer och fullbrett kor täckt av ett senmedeltida stjärnvalv. Det nuvarande långhusets västra del utgjorde långhus till den romanska kyrka, vars sakristia och absidförsedda kor revs då kyrkan byggdes ut omkring år 1500. Vapenhuset tillkom redan år 1462. De två västra valven slogs under 1400-talets senare hälft. Fönster- förstoringar har förekommit under sent 1200-tal, 1751 och 1815 då fönstren fick sin nuvarande enhetliga form. Skiffertak lades 1915. Nuvarande interiör är resultatet efter arkitekt Ärland Noréens restaurering 1933, då bland annat de medeltida kalkmålningarna framtogs och konserverades, och spåren efter 1881-års hårda restaurering försvann. 1996-09-27 A. Hållén

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
  Dominerande stilepok, interiör Medeltid
  Uppförande, hela kyrkan Period/år 1175 - 1509
  Uppförande, långhus Period/år 1175 - 1224
  Uppförande, kor Period/år 1490 - 1509
  Uppförande, sakristia Period/år 1490 - 1509
  Uppförande, vapenhus Period/år 1462
  Ombyggnad, långhus Period/år 1490 - 1509
  Renovering/åtgärd Period/år 1250 - 1299
  Renovering/åtgärd, exteriör Period/år 1751
  Renovering/åtgärd, interiör Period/år 1750
  Period/år 1881
  Period/år 1834
  Period/år 1450 - 1499
  Period/år 1815

  Tillbaka upp

  KNIVSTA, SANKTA BIRGITTA KYRKA

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Dominerande stilepok, exteriör Modernism
  Dominerande stilepok, interiör Modernism
  Uppförande, hela kyrkan Arkitekt: H TALLIUS MYHRMAN 1992
  Arkitekt: M MYHRMAN 1992
  Period/år 1992
  KNIVSTA KYRKA
  KORT KARAKTÄRISTIK
  Knivsta kyrka ligger på en västsluttning ned mot järnvägen Uppsala-Stockholm. Då kyrkan byggdes var den omgiven av vatten i söder och väster. Den bevarade dopfunten tyder på att här funnits en tidigare kyrka. Det är en gotisk gråstenskyrka med rektangulärt långhus, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset har tre travéer varav koret utgör det östligaste. Korvalvet har en speciell form som har sin motsvarighet närmast i Finland. Långhus och sakristia uppfördes omkring 1300. Vapenhuset tillkom i slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet. I vapenhuset syns långhusets rikt profilerade sydportal i rött och svart tegel. Valven slogs och målades i slutet av 1400-talet. 1760 förstorades fönstren. Kyrkan putsades ut- och invändigt 1804. Vid 1892-års restaurering framtogs och "förbättrades" kalkmålningarna, och kyrkan fick ny inredning i gotisk stil. Idag har gavelröstenas tegelornering framtagits. I interiören kvarstår i princip bara den gotiska predikstolen från restaureringen 1892, i övrigt har kyrkorummet fått sin prägel 1960. Det medeltida altarskåpet har återfått sin dominerande plats ovanför altaret. 1996-10-11 A. Hållén

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Dominerande stilepok, exteriör Gotik
  Uppförande, hela kyrkan Period/år 1275 - 1524
  Uppförande, långhus Period/år 1275 - 1324
  Uppförande, kor Period/år 1275 - 1324
  Uppförande, sakristia Period/år 1275 - 1324
  Uppförande, vapenhus Period/år 1425 - 1524
  Renovering/åtgärd Arkitekt: H TAFVELIN 1960
  Arkitekt: G PETERSSON 1890 - 1892
  Period/år 1890 - 1892
  Period/år 1804
  Period/år 1760
  Period/år 1960
  Renovering/åtgärd, interiör Period/år 1425 - 1474

  Tillbaka upp

  LAGGA KYRKA
  KORT KARAKTÄRISTIK
  Lagga kyrka är belägen nederst på Laggabergets norra sluttning, invid den forntida vattenled som förband Uppsala med Garnsviken. I socknen ligger Mora äng, där svearna samlades för att välja kung. Det är en medeltida salkyrka uppförd i gråsten. Planen är rektangulär med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan har sadeltak och putsade fasader. Långhus och sakristia uppfördes under 1200-talets senare del eller början av 1300-talet. På vinden syns skelettet till ett klöverbladsformigt trätunnvalv, vanligt vid denna tid. Vapenhuset tillkom under 1400-talet. Kyrkans kryssvalv slogs under 1400-talets tidigare hälft samt bemålades. Kyrkan omdekorerades, det yngre målningslagret kan dateras till 1498 enligt en inskription, och kan föras till Albertus Pictors skola. Väggarnas målningar överkalkades 1747, då fick även fasaderna sin rappning. Fönstren förstorades 1815. Vapenhusets gavelröste tillkom 1870. Interiören återfick sin medeltida karaktär vid Evert Milles restaurering 1926-27. 1996-10-21 A. Hållén

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Dominerande stilepok, exteriör Medeltid
  Dominerande stilepok, interiör Medeltid
  Uppförande, hela kyrkan Period/år 1250 - 1499
  Uppförande, långhus Period/år 1250 - 1324
  Uppförande, kor Period/år 1250 - 1324
  Uppförande, sakristia Period/år 1250 - 1324
  Uppförande, vapenhus Period/år 1400 - 1499
  Renovering/åtgärd Arkitekt: E MILLES 1926 - 1927
  Period/år 1814 - 1816
  Period/år 1926 - 1927
  Renovering/åtgärd, interiör Period/år 1747
  Period/år 1400 - 1449

  Tillbaka upp

  VASSUNDA KYRKA
  KORT KARAKTÄRISTIK
  Vassunda kyrka består av långhus med tresidigt avslutat kor, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkorummet nås via västtornets bottenvåning samt via långhusets sydportal. Söder om kyrkan finns en vitputsad stiglucka, murad i tegel på naturstensgrund. En liknande stiglucka i väster revs 1806. Sydost om kyrkan ligger en timrad och brädpanelad bod. Boden låg ursprungligen sydväst om kyrkan, och flyttades 1807 till sin nuvarande plats. Av den äldsta romanska kyrkan med smalare, absidförsett kor (koret utgrävt) återstår långhusets västra del. Senare under medeltiden, troligen under 1300-talet, förlängdes kyrkan österut till salkyrka med sakristia. Omkring 1400 uppfördes ett västtorn med hög spira, och i mitten av 1400-talet slogs tegelvalv i kyrkan. Från 1400-talet härstammade troligen också ett vapenhus i söder, som revs 1804. Det nuvarande tresidiga koret tillkom antagligen någon gång mellan 1682 och 1696. Vid en stor reparation 1804 under ledning av arkitekten Anders Andersson Sundström utvidgades sakristian norrut, fönstren förstorades och medeltidsvalven revs och ersattes med ett putsat trätunnvalv. En portal togs upp på tornets västsida. Vidare tillkom den nuvarande tornhuven. Den vitputsade kyrkan, under valmat sadeltak, är huvudsakligen uppförd av natursten. Den nyklassicistiska exteriören tillkom vid renoveringen 1804. Sedan dess har inga större ingrepp gjorts i kyrkan. Även interiören präglas av renoveringen i början av 1800- talet. Vid en restaurering 1954, som främst omfattade interiören, konserverades flera av 1700-talsinventarierna. Färgsättningen i övrigt anpassades till de framtagna äldre färgerna. Nils Olsson 1996-08-30.

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Dominerande stilepok, exteriör Nyklassicism
  Dominerande stilepok, interiör Nyklassicism
  Uppförande, hela kyrkan Period/år 1200 - 1804
  Uppförande, långhus Period/år 1200 - 1299
  Uppförande, kor Period/år 1682 - 1696
  Uppförande, sakristia Period/år 1300 - 1399
  Uppförande, torn Period/år 1375 - 1424
  Ombyggnad, långhus Period/år 1300 - 1399
  Ombyggnad, sakristia Arkitekt: A SUNDSTRÖM 1804
  Period/år 1804
  Renovering/åtgärd Period/år 1425 - 1474
  Renovering/åtgärd, exteriör Arkitekt: A SUNDSTRÖM 1804
  Period/år 1804
  Period/år 1912
  Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: A SUNDSTRÖM 1804
  Period/år 1804
  Period/år 1954
  Renovering/åtgärd, tornkrön Arkitekt: A SUNDSTRÖM 1804
  Period/år 1804
  Period/år 1696

  Tillbaka upp

   
  ÖSTUNA KYRKA9
  KORT KARAKTÄRISTIK
  Östuna kyrka ligger på en höjd mitt i ett odlingslandskap. Dopfunt och krucifix från 1200-talet tyder på att här förmodligen funnits en tidigare kyrka. En medeltida stiglucka finns bevarad söder om kyrkan. Öster om kyrkan, på kyrkogården, ligger ett litet gravkor byggt 1777. Den medeltida salkyrkan har en enkel rektangulär plan med sakristia i norr och vapenhus i söder. Fasaderna är putsade och kyrkan täcks av branta sadeltak. Långhus och sakristia uppfördes under 1300-talet eller 1400- talets första hälft. Vapenhuset tillfogades under 1400-talets senare hälft. Valven är ursprungliga. Kyrkan nyinreddes till stor del under 1700-talet. 1858 upptogs fönster på den norra sidan, och fasaderna rappades. Interiören genomgick en hårdhänt restaurering 1895, men återfick sin 1700- talsprägel vid 1938-års restaurering. Väggar och valv omkalkades 1964. 1996-11-06 A. Hållén

  HISTORISKA UPPGIFTER

  Uppförande, hela kyrkan Period/år 1300 - 1499
  Uppförande, långhus Period/år 1300 - 1449
  Uppförande, kor Period/år 1300 - 1449
  Uppförande, sakristia Period/år 1300 - 1449
  Uppförande, vapenhus Period/år 1450 - 1499
  Renovering/åtgärd Period/år 1964
  Period/år 1814
  Renovering/åtgärd, exteriör Period/år 1858
  Renovering/åtgärd, interiör Arkitekt: Ä NOREEN 1938
  Period/år 1895
  Period/år 1938

  Tillbaka upp